Styrning och ledning

Babcock International Group strävar efter att uppnå högsta standarder för företagsstyrning. I dag är det viktigare än någonsin att visa spetskompetens i vårt förhållningssätt till affärsetik och intern kontroll. Var god se Ledningsgruppens avsnitt i vår senaste årsredovisning.

Ytterligare information

Styrelsen är kollektivt ansvarig inför företagets aktieägare för företagets långsiktiga framgång. Detta ansvar omfattar frågor som rör strategi, resultat, resurser, normer för uppförande och individers ansvar. Styrelsen har också det yttersta ansvaret för företagets styrning som antingen fullgörs av styrelsen eller genom dess kommittéer eller genom ledningens avsnitt i årsredovisningen.

En direktör utses genom majoritetsbeslut vid bolagsstämman. Styrelsen har också befogenhet att utse en styrelsemedlem, men varje person som utses på detta sätt måste stå till förfogande för utnämning på nytt av aktieägare vid den första årliga bolagsstämman efter det att han eller hon utsetts av styrelsen.

Direktörerna, som får utöva alla bolagets befogenheter som inte behöver utövas vid bolagsstämman, är underställda företagets stadgar, relevant lagstiftning och eventuella anvisningar från aktieägarna vid bolagsstämman. Utöver detta kollektiva ansvar har ordföranden, den verkställande direktören och den oberoende seniora styrelseledamoten klart definierade roller.

Företaget säkerställer att nya icke-verkställande styrelseledamöter får ta del av en detaljerad genomgång av affärsverksamheten när det gäller gruppens verksamhet och göra introduktionsbesök på gruppens huvudsakliga anläggningar. Chefsutbildningen för nya styrelseledamöter sker, när så är lämpligt, med externa leverantörer.

Icke-verkställande styrelseledamöter får när som helst besöka gruppföretag eller verksamhetsanläggningar. Presentationer av gruppens företag och specialfunktioner görs regelbundet till styrelsen.

Allmän styrelseutbildning är tillgänglig för alla direktörer. Styrelsens sekreterare uppdaterar styrelsens ledamöter om lagändringar som i väsentlig grad påverkar deras åtaganden som styrelseledamöter.

Babcock har antagit ett formellt förfarande för offentliggörande, översyn, godkännande och förvaltning av styrelsemedlemmarnas faktiska och potentiella intressekonflikter i enlighet med bolagslagen från 2006.

Förfarandet kräver att styrelsemedlemmarna formellt meddelar styrelsen (via företagets sekreterare) så snart de får kännedom om eventuella nya faktiska eller potentiella intressekonflikter eller när det föreligger väsentliga förändringar i någon av de intressekonflikter som de redan har offentliggjort.

Eventuella intressekonflikter som anmäls av en styrelsemedlem granskas av styrelsen så snart som möjligt. Styrelsen tar ställning till om det föreligger en konflikt eller om det finns en potentiell risk för konflikt. Om en konflikt finns eller skulle kunna föreligga kommer styrelsen att besluta om det ligger i företagets intresse att godkänna den och i så fall på vilka villkor. När de övriga styrelseledamöterna fattar sitt beslut i fråga om intressekonflikter, tar de hänsyn till sina allmänna skyldigheter gentemot företaget.

Ett register förs över alla rapporter som lämnas och villkoren för beviljade tillstånd/godkännanden. Tillstånden eller villkoren som gavs kan när som helst återkallas om så bedöms vara lämpligt.

De eventuella intressekonflikter som godkänns av styrelsen utsätts för en årlig översyn. I händelse av en faktisk konflikt (jäv) som uppstår i samband med en viss fråga, kommer åtgärder vidtas (till exempel att den berörda direktören inte är närvarande vid, eller en deltar i de beslut som styrelsen tar i en sådan fråga.)

Styrelsen anordnar ett antal ordinarie möten varje år, kompletterad med särskilda möten från tid till annan för särskilda ändamål, till exempel i samband med särskilda förvärv. Det finns också styrelsekommittéer, information om dessa finns här.

Varje år granskar styrelsen sitt arbete, samt arbetet inom sina kommittéer och enskilda styrelseledamöters arbete. Detta görs årligen, med stöd antingen av en oberoende kontaktperson eller företagets sekreterare vartannat år. Processen omfattar enskilda konfidentiella intervjuer med varje styrelseledamot och andra med högre chefspositioner. Resultaten av intervjuerna rapporteras till ordföranden och ställs till styrelsens förfogande för diskussion.